Završni rad

Polaznik izabire temu završnog rada u dogovoru s predmetnim profesorom struke. Nakon izbora teme završnog rada polaznik predlaže nacrt ili strukturu završnog rada mentoru na redovitim konzultacijama. Polaznik navodi popis literature i druge izvore podataka koje namjerava koristiti pri izradi završnog rada.

Mentor zajedno s polaznikom definira precizan sadržaj i strukturu završnog rada. Tijekom izrade u vrijeme dogovorenih konzultacija profesor je na raspolaganju za sve eventualne nejasnoće, sugestije oko pisanja rada i savjete oko dodatnih izvora literature. Polaznik samostalno izrađuje rad s pravom i obvezom redovitih konzultacija s mentorom.

Mentor prati rad i pomaže savjetima, a može zahtijevati i doradu, izmjenu ili dopunu završnog rada. Polaznik je dužan postupiti prema uputama i primjedbama mentora.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u šk. god. 2022./2023.

Preuzimanja

OVDJE MOŽETE PREUZETI SVE ŠTO JE POTREBNO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Skip to content