Šumarski tehničar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno-instruktivnim načinom.

Potrebna znanja i vještine

Polaznici će:

 • Poznavati život i oblike biljnog tijela.
 • Razlikovati domaće i strane vrste šumskog drveća i grmlja.
 • Poznavati potrebe pojedinih biljnih vrsta na različite stanišne uvjete.
 • Poznavati sjemenarstvo i rasadničarstvo radi podizanja kvalitetnih šumskih sastojina.
 • Reproducirati i podizati šume prirodnim i umjetnim putem.
 • Odrediti volumen sortimenta stabla i sastojine.
 • Samostalno prikupljati i obrađivati podatke potrebne za izradu gospodarske osnove.
 • Izraditi plan sječa i učinkovito organizirati radilište na sječi, izradi i izvlačenju.
 • Prekrojiti, primiti i otpremiti izrađene sortimente.
 • Vješto čitati i snalaziti se koristeći mape.
 • Poznavati načela rada i koristiti različite instrumente i metode mjerenja potrebne u šumarstvu.
 • Razlikovati vrste drva i greške drveta.
 • Prepoznati šumske biljne zajednice.
 • Primijeniti odgovarajuće mjere preventivne i represivne zaštite kojima će smanjiti štetno djelovanje abiotskih i biotskih činitelja na šumsku zajednicu.
 • pravilno rukovati i održavati pojedine strojeve i alate koji se koriste u šumarstvu.
 • Normirati, planirati, organizirati i racionalizirati radove na radilištu i u uredu.
 • Razlikovati vrste divljači, način njihova uzgoja, načine lova i lovnu etiku.
 • Definirati značenje i vrijednosti šuma na visokom i niskom kršu.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:      

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Šumarski tehničar/ka.

Rješenje MZO – KLASA: UP/I-602-07/18-03/00062; URBROJ: 533-05-18-0002; 5. travnja 2018.

Skip to content