Elektroinstalater

avršetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

 

Obrazovni program za zanimanje elektroinstalater treba omogućiti polaznicima:

 • upoznavanje opasnosti na radu i propisa o zaštiti te usvajanjem mjera i postupaka za rad na siguran način, racionalnu uporabu materijala i svih oblika energije, a posebno električne,
 • osposobljenost za čitanje i primjenu tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • planiranje postupaka i tijeka rada te uporabe alata, materijala i komponenta, obrade materijala i poluproizvoda i mjerenje električnih veličina,
 • postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije,
 • postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija,
 • postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda, te postrojenja za izjednačavanje potencijala,
 • priključivanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje električnih uređaja,
 • priključivanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje rasvjetnih uređaja
 • priključivanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje rezervnih izvora električne energije,
 • priključivanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje kompenzacijskih postrojenja

 

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova elektroinstalatera

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova elektroinstalatera

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS –  Elektroinstalater.

Rješenje MZO Klasa: UP/I-602-07/19-03/00215; URBR:533-05-19-0004, 3. rujna 2019.

Skip to content