Ekonomist

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Nakon završetka programa polaznik će moći

  • primijeniti  znanja, vještine za  samostalno i odgovorno izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na području računovodstva, bankarstva i osiguranja.
  • razlikovati osnovne marketinške pojmove, planirati marketinške koncepte u širokoj praksi njihove tržišne  međuovisnosti te sudjelovati marketinškim poslovima  poslovnog subjekta.
  • razumjeti funkcioniranje financijskog tržišta, prepoznati uloge i interesa svakog od sudionika, s naglaskom na moguće posljedice utjecaja promjena na nacionalno gospodarstvo.
  • koristiti  informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) u svakodnevnim poslovnim operacijama organizacije u kontekstu operacionalizacije i racionalizacije poslovnih procesa.
  • napraviti postupke pri pokretanju obiteljskog posla te  razumjeti  obiteljski posao kao poduzetničku aktivnost.
  • sastavljati i analizirati  financijskih izvještaje
  • primjenjivati  marketing kao uslužnu djelatnosti čiji udio u društvenom proizvodu suvremenih gospodarstava neprekidno raste,  specifičnosti primjene i prilagodbe marketinga usluga obilježjima pojedine uslužne djelatnosti

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Ekonomist/ica

Program verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Rješenje MZO Klasa: UP/I-602-07/19-03/00215; URBR:533-05-19-0004, 3. rujna 2019.

Skip to content