Automehaničar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Zadaci:

 • Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
 • Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.
 • Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima.
 • Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
 • Znati samostalno koristiti računala u struci.
 • Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
 • Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • Znati primijeniti mjerenja u praksi.
 • Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.
 • Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
 • Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.
 • Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila.
 • Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .
 • Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .
 • Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .
 • Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti ..
 • Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel , motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti .
 • Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .
 • Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .
 • Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,…….. .
 • Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.
 • Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .
 • Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .
 • Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .
 • Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika )
 • Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima .
 • Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila
 • Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na motornom vozilu.
 • Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava motornog vozila.
 • Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.
 • Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
 • Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.
 • Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu
 • Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara
 • Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled
 • Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.
 • Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .
 • Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.
 • Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.
 • Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

 

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 14 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova automehaničara

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova automehaničara

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Automehaničar.

Rješenje MZO Klasa: UP/I-602-07/19-03/00215; URBR:533-05-19-0004, 3. rujna 2019.

Skip to content